За Нас

Данни за фирмата

“Геодезическо проектиране” е регистрирано на 22.03.1989г. по фирмено дело № 4 на Шуменски окръжен съд /ШОС/ като колективна фирма на граждани с учредители Велислав Георгиев Хараланов и Деян Огнянов Генчев.
На 11.11.1992г. за нови съдружници в събирателното дружество са приети Шандор Василев Шалапатов, Теню Костов Георгиев и Валентин Миленков Христов. По предложение на съдружниците с решение на ШОС от 30.03.1994г. събирателното дружество е прекратено, като всички активи и пасиви са поети от учреденото на 18.10.1993г. гражданско дружество “Геодезическо проектиране”. Гражданското дружество е образувано от всички бивши съдружници в събирателното дружество, съгласно чл. 357. и следващите от Закона за задълженията и договорите и е регистрирано в ТДУ- Шумен на 19.10.1993г. Договорът за съдружие е с нотариална заверка № 9447/20.Х.1993г. на ШОС. Данъчната регистрация на ГД “Геодезическо проектиране” е извършена на 19.10.1993г. под № 1270549957.
Тъй като гражданското дружество е неперсонифицирано и не се регистрира съдебно по търговския закон, на 18.03.1998г. с решение по фирмено дело № 299/1998г на ШОС е учредено дружество с ограничена отговорност “Геодезическо проектиране”, в което участвуват всички съдружници от предходните форми на сдружения.
“Геодезическо проектиране” ООД има ЕИК 127053626 и съдебна регистрация ЕФН 2798102991, том I, стр. 153, per. 1, nap. 299 на ШОС. Местоседалището на дружеството е гр. Шумен, ул. “Отец Паисий” №3, ет. 4, ап. 8. Съгласно учредителния договор всички съдружници са и управители на дружеството и могат да го представляват заедно и поотделно.
Работния офис на дружеството и адресът за контакти е в гр. Шумен ул. “Съединение” № 109, ет.1, офис 11, с телефон 054/830-829, телефон/факс 054/802-392 и GSM 0896751201.

Предмет на дейност

Съгласно учредителния договор основно направление за сътрудничество е геодезическото и строително проектиране.

Специализиран състав

Към настоящия момент в “Геодезическо проектиране” ООД- гр. Шумен на работа са 13 човека, от които 11 са по трудови договори и двама като самоосигуряващи се. Четирима от постоянния специализиран състав са вписани в регистъра на правоспособните лица по чл.12 т.7 от ЗКИР, а един притежава пълна проектантска правоспособност към КИИП по част “Геодезия”.

‘Теодезическо проектиране” ООД- гр. Шумен е вписано в регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра със зап. № 852/25.09.2001г. на Агенция по кадастъра;

Професионален опит

Извършени дейности по прилагане на ЗСПЗЗ:

 • Изработени планове за земеразделяне на 19 землища, в това число 2 по програма ФАР на ЕС- /1993г.-1999г./;
 • Изработени планове и карти на 40 землища във връзка с възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд- /2000г./;
 • Пилотен проект по договор с МЗГ за извършване на обезщетяване със земя в общ. Велики Преслав- 400ха /2001г./;
 • гр. Сливен- дейности по §4 от ЗСПЗЗ м.“Гюргюнлюка” – 62ха /2002г./;
 • гр. Севлиево- дейности по §4 от ЗСПЗЗ м.“Крушевски баир” – 400ха /2005г./;
 • гр. Ловеч- дейности по §4 от ЗСПЗЗ м.“Синан тепе” – 100ха /2008г./;
 • гр. Шумен- дейности по §4 от ЗСПЗЗ м.“Сакарка” – 94ха /2011г./;
 • гр. Шумен, с. Лозево, гр.В.Преслав- дейности по §4 от ЗСПЗЗ– 106ха /2012г./;
 • От 2003г. до 2006г. по договор с МЗХ извършвахме техническите дейности по поддържане и осъвременяване на картите на възстановената собственост /КВС/ за съдебен район Шумен и съдебен район В.Преслав- общо 105бр. землища;
 • От 2006г. до 2012г. по договор с МЗХ извършвахме техническите дейности по поддържане и осъвременяване на картите на възстановената собственост /КВС/ за съдебен район Разград- общо 35бр. землища;
 • От 20013г. до 2015г. по договор с МЗХ извършваме техническите дейности по поддържане и осъвременяване на картите на възстановената собственост /КВС/ за район Нови пазар- общо 44бр.

Участие в създаване на кадастриални карти:

 • гр. Шумен- Север- 192ха /2003г./
 • гр. Шумен- Промишлена зона- 516ха /2003г./
 • гр. Поморие- 350ха /2007г./
 • ж.п. гара Каспичан – 16ха /2009г/

Изработени по-големи кадастриални планове:

 • НИАР “Велики Преслав”- 400ха- /1995г./
 • с. Войвода, общ. Нови пазар- 80ха- /2000г./
 • с. Каменяк, общ. Хитрино- 100ха- /2000г./
 • гр. Шумен- Север- 230ха /2001г./
 • с. Марково, общ. Каспичан- 100ха /2007г./

За последните пет години сме изработили следните по-големи обекти:

 • “Геодезически дейности по газификацията на гр.Шумен, гр.Каспичан обл.Шумен, гр.Белослав, гр.Провадия, гр.Аксаково, гр.Вълчи дол, обл.Варна” с възложител „Черноморска газова компания” ЕООД – гр. Варна;
 • “Геодезическо заснемане на СМР и създаване на подземен кадастър на подзона А от Индустриален парк- Шумен” с възложител „Индустриален парк Шумен” АД;
 • “Геодезическо заснимане и изработване на проект за нанасяне на сгради собственост на ДП “НКЖИ” в КВС з‑ще Белослав и з‑ще Разделна обл. Варненска” с възложител ДП „НК ЖИ” – ж.п. секция Шумен;
 • “Рехабилитация на централна градска пешеходна зона на гр. Шумен- геодезическо заснимане на надземна инфраструктура, трасиране на пикетни точки, изработване на надлъжни и напречни профили и геометрична нивелация” с възложител Община Шумен;
 • “Изравняване на денивелационни нива на площадки на територията на завод “Хан Омуртаг” АД- гр. Шумен” с възложител “Хан Омуртаг” АД гр. Шумен;

Основна част от дейността на фирмата е свързана с обслужване нуждите на обикновените граждани и в тази връзка сме извършили за последните пет години на територията на Североизточна България:

 • Геодезически снимки на повече от 1500 поземлени имоти;
 • Подробни устройствени планове /планове за регулация/ на повече от 500 имота;
 • Вертикални планировки на повече от 100 имота;
 • Трасиране границите на повече от 3000 имота;

Техническо оборудване на фирмата

Разполагаме с пълна гама от съвременни геодезически инструменти и технически средства необходими за качествено извършване на разнородни задачи, а именно:

 • тотални станции – 3 (три) бр.;
 • двучестотни GPS приемници за геодезически измервания – 3 (три) бр.;
 • превозни средства с висока проходимост – 3 (три) бр.;
 • компютри – 13 (тринадесет) бр.;
 • принтери и плотери – 9 (девет) бр.;
 • лицензиран софтуер за създаване на кадастрални карти и за обработка на геодезически измервания – 10 (десет) работни места.

Освен това по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 – Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, съгласно Договор № ТММ-02-133/17.07.2009 г. сключен с ИАНМСП сме бенефициенти и в края на 2010г. придобихме следното оборудване:

 • Тотална станция Leica 1205TCR, заедно с надграждащата я до GPS система Смарт Станция – перфектно комбинирани в една нова система високоточна тотална станция и GPS приемник, с използването на която е възможно извършване на класически геодезически измервания без предварително създаване на работна мрежа в територии, за които няма създадена такава.
 • Дигитален нивелир Leica DNA03, заедно с необходимата му окомплектовка за високоточни височинни измервания, позволяващr извършване на прецизна геометрична нивелация.
 • Цветно мастиленоструйно устройство HP DesignJet T770 – голямо форматен плотер за специализирани чертежи.
 • Цветно лазерно мултифункционално професионално устройство Develop Ineo+452- формат A3.

Организационни възможности на дружеството

С наличния постоянен персонал и техническо оборудване във всеки един момент могат да бъдат съставени три екипа за полска геодезическа работа и шест отделни специалисти остават за канцеларска обработка на данни и обслужване на клиенти. С този начин на организация на работа сме успявали в последните години да извършваме обслужването на многобройни единични възложители, както и да изпълняваме еднократни по-крупни задачи. Всички тези дейности са изпълнявани качествено и в срок.